ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΠ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 1 ΕΜΕ ΚΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιούνιος 28, 2021 - 09:15

«Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3407/ 10-6-2021 (ΑΔΑ: 6Λ3Χ46ΜΤΛΡ-94Α) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στις προϋποθέσεις συμμετοχής , Κεφ. 4, σημείο 3β της Αναλυτικής Πρόκλησης, καθορίζεται, μεταξύ άλλων και η υποχρέωση συμπλήρωσης 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Επισημαίνεται ότι, δεν πρέπει να συγχέεται η απαίτηση της συμπλήρωσης της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση, βάσει της Υπουργικής Απόφασης της πρόσκλησης, με τα οριζόμενα στο Άρθρο  5 του ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ του Παραρτήματος ΙΙ (και ειδικότερα του 3ου άρθρου) σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού/καθορισμού του μεγέθους μίας επιχείρησης βάσει του αριθμού των  απασχολουμένων.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η αυτοαπασχόληση των ιδιοκτητών – επιχειρηματιών, δεν δύναται να συνυπολογιστεί για την πλήρωση, της προϋπόθεσης συμμετοχής, της 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας».

 

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία