ΕΠΑΝ ΙΙ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περίοδο 2007 – 2013, συνεχίζουμε και εμπλουτίζουμε τις επιτυχημένες δράσεις του ΕΠΑΝ της περιόδου 2000 – 2006. Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με δράσεις που υποστηρίζουν:

 • Την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
 • Την ανάπτυξη της υγειούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας
 • Την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον

Οι βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 2007 – 2013 είναι:

Η προώθηση της καινοτομίας, υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων και δημιουργία – ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας: Χρηματοδότηση δικτυώσεων επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.α.
 • Δημιουργία καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε πεδία αιχμής που θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ. Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία, κ.α.).
 • Δημιουργία φυσικών ή/και δικτυακών κέντρων Αριστείας.
 • Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της προώθησης δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
 • Ενίσχυση της Προσφοράς και της Ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (κουπόνια καινοτομίας για ΜμΕ, υποστήριξη δικτύων ΜμΕ και φορέων παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών).
 • Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης.
 • Δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης για τη μετατροπή των προϊόντων της έρευνας και της γνώσης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους.

Η ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας

Ανάπτυξη της ποιοτικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με στόχο την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επιχειρηματικότητα στον τομέα του περιβάλλοντος.
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών.
 • Επιχειρηματική αριστεία.
 • Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό – αναδιάταξη του τουριστικού τομέα (π.χ. ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, αναβάθμιση τουριστικών λιμένων κ.α.).
 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα (π.χ. γυναίκες, νέοι κ.α.) και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και ανεργία.
 • Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας.

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των βασικών υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.

Ενδεικτικές δράσεις

 • Αναβάθμιση και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου (Εθνικό Σύστημα Εποπτείας Αγοράς, διερεύνηση μονοπωλιακών καταστάσεων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων κ.α.).
 • Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δομών στήριξης επιχειρήσεων στη λογική μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one stop shop).
 • Ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital), Κεφάλαιο Σποράς (Seed Capital), Μικροπίστωση κ.α.
 • Εκσυγχρονισμός επιχειρηματικών υποδομών όπως για π.χ. Επιχειρηματικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες και Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π. κ.α.
 • Δράσεις για την ενίσχυση της προστασίας του Καταναλωτή και τη βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς (π.χ. ενίσχυση υποδομής εργαστηρίων για την πιστοποίηση προϊόντων, εργαστηριακός έλεγχος, θεσμοί στήριξης και παρακολούθησης του εμπορικού τομέα κ.α.).

Συμπλήρωση και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών και υποδομών αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος (π.χ. υποδομές για ειδικές μορφές τουρισμού, ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων, όπως μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι κ.α.).
Δράσεις για την ανάδειξη – προβολή προϊόντων και υπηρεσιών (θεματικός τουρισμός, ολοκληρωμένη στήριξη τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα κ.α.).

Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της Χώρας και η ενίσχυση της αειφορίας

Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές π.χ. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντ. Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, επέκταση αγωγού διανομής Οινόφυτα-Χαλκίδα κ.α..
 • Επέκταση Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
 • Ολοκλήρωση υποδομών υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και κατασκευή νέων σταθμών ανεφοδιασμού.
 • Διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 • Κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (π.χ. ΚΥΤ Ρουφ, Πάτρας).
 • Ενίσχυση και επέκταση του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
 • Ενεργειακές επενδύσεις στο δημόσιο και οικιακό τομέα (π.χ. Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας «Εξοικονομώ»).
 • Ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα.
 • Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων.

Στις προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ συγκαταλέγεται και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης επιχειρηματιών, εργαζομένων, ερευνητών, καθώς και απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα του Πολιτισμού και της Υγείας.

Άμεσα Ωφελούμενοι:

 • Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / ενώσεις / clusters επιχειρήσεων όλων των τύπων και μεγέθους με έμφαση στις ΜμΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και δίκτυα αυτών.
 • Φορείς εκκόλαψης ή ανάπτυξης της καινοτομίας και των επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες κ.α.).
 • Τεχνοβλαστοί (spin offs και spin-outs: επιχειρήσεις που αξιοποιούν εμπορικά αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας).
 • Επιμελητήρια, δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας.
 • Φυσικά πρόσωπα, ερευνητές, εφευρέτες, επιχειρηματίες, επενδυτές.
 • Άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ΡΟΜ, τρίτεκνοι κ.α.).
 • Οι φορείς και οργανισμοί πιστοποίησης και οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς.
 • Ο Έλληνας καταναλωτής και οι καταναλωτικές οργανώσεις.
 • Eλληνικά νοικοκυριά σε νέες περιοχές επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου.
 • Eπιχειρήσεις παραγωγής ενέργεια από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
 • Οι νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Έμμεσα Ωφελούμενοι:

 • Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της χώρας.

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

 • CTRL+F1: Αρχική
 • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
 • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
 • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
 • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
 • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
 • CTRL+F9: Επικοινωνία