Διοίκηση ΑΝ.ΔΙΑ - ΔΣ

Η διοίκηση ασκεί ηγετικό ρόλο, καταδεικνύει την δέσμευσή της και διατυπώνει τακτικά την πολιτική της για την Ποιότητα, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω:

 • Ανάληψης ευθύνης ώστε οι στόχοι ποιότητας να είναι συμβατοί με το πλαίσιο λειτουργίας και το στρατηγικό προσανατολισμό της ΑΝ.ΔΙΑ
 • Διασφάλισης ότι οι πόροι, που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών, διατίθενται
 • Παρακίνησης, καθοδήγησης και υποστήριξης του προσωπικού ώστε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του
 • Προαγωγής της βελτίωσης και υποστήριξης των διευθυντικών μελών της ΑΝ.ΔΙΑ, ώστε να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στον τομέα ευθύνης τους.

Η Διοίκηση της ΑΝ.ΔΙΑ ασκεί ηγετικό ρόλο και καταδεικνύει τη δέσμευσή της σε σχέση με την εστίαση στον επενδυτή διασφαλίζοντας ότι:

 • Προσδιορίζονται, είναι κατανοητές και ικανοποιούνται με συνέπεια, οι απαιτήσεις του πελάτη και οι εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • Εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται οι ευκαιρίες και οι απειλές που μπορεί να επηρεάζουν τις υπηρεσίες που παρέχει η ΑΝ.ΔΙΑ καθώς και την ικανοποίηση των επενδυτών.
 • Διατηρείται η εστίαση στην ενίσχυση ικανοποίησης των επενδυτών.

Η διοίκηση διασφαλίζει ότι όλες οι λειτουργίες της ΑΝ.ΔΙΑ επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 
Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

 • CTRL+F1: Αρχική
 • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
 • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
 • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
 • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
 • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
 • CTRL+F9: Επικοινωνία