Επικαιροποιημένη Διευκρίνιση σχετικά με την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας"

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 21, 2020 - 10:20

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
Για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση στη Δράση «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» μετά την 01-01-2020 και πριν
την υποβολή των ετήσιων επίσημων φορολογικών εντύπων (Ε3 / Ισολογισμός) για τη χρήση
του 2019, ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης δύο (2) τουλάχιστον
ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης θεωρείται το έτος 2019.
Συνεπώς, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Αναλυτικής Πρόσκλησης, στην αίτηση
χρηματοδότησης θα πρέπει να επισυναφθούν μεταξύ άλλων και τα Αποδεικτικό Υποβολής
δήλωσης των Μηνιαίων Βεβαιώσεων Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από
Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις για κάθε μήνα του έτους 2019 (μαζί με την αντίστοιχη
ετήσια Συγκεντρωτική Κατάσταση Τέλους).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει τα ως άνω έντυπα του 2019 στην
ΑΑΔΕ, δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης στη Δράση, διαφορετικά η
αίτηση δεν θα μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και συνεπώς επιλέξιμη.

Επισημαίνεται ότι, για αιτήσεις που υποβάλλονται από 01-01-2020 και πριν την υποβολή
των ετήσιων επίσημων φορολογικών εντύπων για το φορολογικό έτος 2019, λαμβάνονται
υπόψιν τα οικονομικά στοιχεία (Ε3 και δημοσιευμένος Ισολογισμός όπου απαιτείται) των
ετών 2018, 2017, 2016 και 2015, ενώ για το απασχολούμενο προσωπικό (Αποδεικτικό
Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων / Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης των
Μηνιαίων Βεβαιώσεων Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή
Εργασία και Συντάξεις, Συγκεντρωτική Κατάσταση Τέλους και Καταστάσεις Επιθεώρησης
Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4) τα έτη 2019, 2018 και 2017.
Τέλος, για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 01-01-2020, η Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ στο
Παράρτημα ΙΧ
, θεωρείται απαραίτητο δικαιολογητικό σύμφωνα με το Παράρτημα I της
Αναλυτικής Πρόσκλησης, έως ότου η επιχείρηση υποβάλει το φορολογικό έντυπο Ε3 και
υποβάλει αίτηση δημοσίευσης / δημοσιεύσει (όπου απαιτείται) Ισολογισμό για τη χρήση
του 2019.
 

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία