ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Τετάρτη, Απρίλιος 22, 2020 - 12:45

14/04/2020

Για το διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, θεωρείται αποδεκτή για την αποπληρωμή της επιχορήγησης η προσκόμιση από τους δικαιούχους, αντί των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, του «Γενικού Πιστοποιητικού» του ΓΕΜΗ, στο οποίο αναφέρονται όλα όσα απαιτούνται από τα Πρωτοδικεία.

Το Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας της ενημερωτικής επιστολής αποτελεσμάτων τελικής πιστοποίησης, στην οποία και αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης, από την ΑΝ.ΔΙΑ.

Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένης Υπεύθυνης Δήλωσης από τους δικαιούχους (νόμιμο εκπρόσωπο) έντυπη με γνήσιο της υπογραφής ή από το gov.gr, στην οποία να βεβαιώνεται:

α) η ορθότητα και η εγκυρότητα των στοιχείων που παρέχονται στο εν λόγω Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.

β) η δέσμευση για την αποστολή των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης μετά την λήξη των μέτρων και την επαναλειτουργία των Πρωτοδικείων και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως για παράδειγμα οι Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές εταιρίες πλοίων αναψυχής), δύναται να προσκομίσουν επί του παρόντος θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής ή από το gov.gr, περί «μη πτώχευσης», με την επιπλέον δέσμευση από πλευράς τους, για μελλοντική προσκόμιση του σχετικού δικαστικού πιστοποιητικού, μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων για τον COVID-19 και την επαναλειτουργία των Πρωτοδικείων και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Τονίζεται ότι, η μη αποστολή των ανωτέρω δικαστικών πιστοποιητικών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μετά τη λήξη των μέτρων και την επαναλειτουργία των Πρωτοδικείων, δύναται να οδηγήσει σε ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης και υποχρέωση του δικαιούχου για επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης στο σύνολό της εντόκως. Η υποχρέωση της αποστολής των ανωτέρω πιστοποιητικών παρακολουθείται από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Διευκόλυνση Πρόσβασης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Για να αυξήσετε το μέγεθος των κειμένων πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Ctrl και + (συν), ενώ αντίθετα για να μειώσετε με τα πλήκτρα Ctrl και - (μείον).
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
Με ταυτόχρονο πάτημα Ctrl και 0 (μηδέν), επιστρέψτε στο αρχικό μέγεθος.

  • CTRL+F1: Αρχική
  • CTRL+F2: ΕΠΑΝ Ι
  • CTRL+F3: ΕΠΑΝ ΙΙ
  • CTRL+F6: ΕΠΑΝΕΚ
  • CTRL+F7: Νέα-Ανακοινώσεις
  • CTRL+F8: Εκδηλώσεις
  • CTRL+F9: Επικοινωνία