Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική | ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ
"Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

 

  Δράση 

Έντυπο Υποβολής ΑντιρρήσεωνΝΕΟ_08_10_2015_Πινακίδα_Δημοσιότητας16/04/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"

14/04/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ"Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα:


«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»


Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε  18.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφισταμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σε 9.000.000,00€ για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και σε. 3.000.000,00€ για επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος,  από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράμματα:
1.    Ποσό 7.800.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που εγκρίθηκε με την υπ αριθ. Ε(2007) 5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο της σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CC1 GR161 PO001). Το πρόγραμμα εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 09 «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ» .
2.    Ποσό 10.850.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5443/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 R161PO006).
3.    Ποσό 8.000.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5337/26-10-2007απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008)
4.    Ποσό  1.600.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Ε(2007) 5337 /26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO008).
5.    Ποσό 1.600.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5332/26-10-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO001).
6.    Ποσό 150.000,00 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. Ε(2007) 5439/5-11-2007 απόφαση έγκρισης για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ (CC1 GR161UPO002)..
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος /  εταίρος σε ομαδικό σχήμα:
Α) Νέες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2013.
Β) Νέες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα του Εμπορίου ΚΑΙ  έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2013.. 
Γ) Νέες και Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της  Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και την 01-08-2013, καθώς και :  
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Νέων ή/και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
Το σύμφωνο συνεργασίας (εάν οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν τη δυνατότητα αυτή) ΔΕΝ αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο. Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών (που αντιστοιχούν σε  διακριτές ανά εταιρία δαπάνες) με βάση την συμφωνία μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν για την π.χ. μείωση του κόστους, για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κτλ.. Το σύνολο των προϋποθέσεων για τις περιπτώσεις συνεργασιών παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
 Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης ύψους επένδυσης ως ακολούθως:
     από  €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).
     από  €20.000,00 έως €100.000,00 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63 και 70 -  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).
Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και από την σύναψη ή μη συνεργασιών / συνεργειών και διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Των κλάδων

Μεταποίησης, Επιλέξιμων Υπηρεσιών, Κατασκευών

Των επιλεγμένων κλάδων του

Εμπορίου

Συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων

Μεταποίησης, Κατασκευών, επιλέξιμων Υπηρεσιών

(τουλάχιστον τρεις)

Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδων του Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, Κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με:

·          Είτε  μία (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδου του Εμπορίου

·          Είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση 

Πολύ μικρή, μικρή & μεσαία (

45%

35%

55%

55%

Μεγάλη (≥250 άτομα)

30%

-

-

45%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 05-08-2013 μέχρι τις 10-10-2013 ώρα 14:00, δια μέσου του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει:
    Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.
    Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται.
Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ-συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.ypoian.gr), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), της ΑΝ.ΔΙΑ (www.andia.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ  στα τηλέφωνα 210-6985210, στην ΑΝ.ΔΙΑ στα τηλέφωνα 22310-67498 & 67447 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.

 

 

 


adobeΔΤ-Προδημοσίευση του Προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ"

 

  Αποφάσεις Επιτροπών Παρακολούθησης

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Αποδοχής Πρακτικού 26/15-12-2016

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Αποδοχής Πρακτικού 28/16-03-2017

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Αποδοχής Πρακτικού 29/16-03-2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 29/16-3-2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 28/16-3-2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 27/9-2-2017

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 26/15-12-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 25/29-11-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 24/27-9-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 23/01-9-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 22/4-7-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 19/20-4-2016-20/21-4-2016 & 21/12-5-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 17/10-3-2016 & 18/11-3-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 15/21-12-2015 & 16/22-12-2016

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού_14/21-10-2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 12/15-9-2015 & 13/16-9-2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 11_22-05-2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 9-10_14-07-2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 1-3_31-03-2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 4-6_31-03-2015

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών 7-8_31-03-2015

 

 

  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 

ΝΕΟ_14_10_2016_Τροποποίηση Οδηγού "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων ΙΙ"

Για να δείτε την απόφαση πατήστε (εδώ)

26_08_2015_Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης Παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων του Προγράμματος

Για να δείτε την απόφαση πατήστε (εδώ)

11_06_2015_Απόφαση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης έργων στο πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχείρησεων ΙΙ"

Για να δείτε την απόφαση πατήστε (εδώ)

 

 03_03_2015 Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υλοποίησης έργων Δικαιούχων Προγράμαμτος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

 

 03_12_2014 Οδηγός Υλοποίησης Προγράμματος

Οδηγός Υλοποίησης έργων δικαιούχων του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»


 


 


Αιτήσεις επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών

Αίτηση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών Ενδιάμεσου Ελέγχου

Αίτηση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών Τελικού Ελέγχου


 

Έντυπο Υποβολής ΑντιρρήσεωνΑπαιτούμενα Δικαιολογητικά Προκαταβολής – Σχετικά Υποδείγματα

1.       Αθεώρητο Τιμολόγιο για προκαταβολή

2.       Υπεύθυνη δήλωση εταιρικού λογαριασμού

3.       Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis

4.       Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

5.       Δικαιολογητικά για λήψη προκαταβολής

  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Απόφαση Παράτασης Ηλεκτρονικής Υποβολής (10-10-2013)

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απόφαση Έγκρισης & Προκήρυξης του Προγράμματος

Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων


Οδηγός Προγράμματος

Παραρτήματα Οδηγού


Αρμόδιοι Πληροφόρησης ανά ΠεριφέρειαadobeΣχέδιο Οδηγού

adobeΠαραρτήματα

 

 

 

 

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου

Α/Α

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)

1

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/2013 & ΩΡΑ 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΟΘΩΝΟΣ 3, ΛΑΜΙΑ

2

ΠΕΜΠΤΗ 12/9/2013 & ΩΡΑ 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ 1, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

3

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/9/2013 & ΩΡΑ 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ, ΑΜΦΙΣΣΑ

4

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/9/2013 & ΩΡΑ 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΔΙΡΚΗΣ 20, ΘΗΒΑ

5

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/9/2013 & ΩΡΑ 18.30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12, ΧΑΛΚΙΔΑ

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις 20-9-2013