Δελτίο Τύπου  17 Ιανουαρίου  2011

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

 

Ημερίδα ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ τη Δευτέρα 17-1-2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος για όλες τις παραμέτρους υλοποίησης του Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και να απαντηθούν σχετικά τους ερωτήματα.

Η ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.

Το πρόγραμμα  αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εμπλεκόμενους στη τουριστική διαδικασία  και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και τέλος στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.   

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 2.828.826,00 € που αντιστοιχεί σε συνολικό προϋπολογισμό σχεδίων 7.072.065,00€.

Το πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από   το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:

  • Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.
  • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  • Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων).
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια.
  • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Τουριστικές επαύλεις.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Κ.Α.Δ. - 2008

Κωδικός

Αριθμός Δραστηριότητας:  55

Περιγραφή: Καταλύματα

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19)

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 400.000€ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

ΑΝ.ΔΙΑ ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ υλοποιεί το πρόγραμμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.

Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  από 20-12-2010 μέχρι 25-02-2011 μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis.

Οι Προτάσεις ( Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή ( ένα αντίγραφο) , το αργότερο σε δέκα(10) ημέρες ( ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην ΑΝ.ΔΙΑ και στα σημεία που αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν τον Οδηγό και τα έντυπα του προγράμματος στο δικτυακό τόπο της ΑΝ.ΔΙΑ www.andia.gr, στους παρακάτω δικτυακούς τόπους www.ependyseis.gr, www.visitgreece.gr, www.yppo.gr, www.antagonisikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr καθώς επίσης και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες.

.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ

Καράντζαλης Λουκάς