Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

"Πράσινος Τουρισμός"

  Δράση 

Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/12/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/3/2011
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 30.000.000 ευρώ


Περίληψη

Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά
καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/20061.
Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων.
  • Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.
  • Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες, με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά,
γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η
σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ, παράλληλα, προωθούν την
ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών,
σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης
τουριστικών καταλυμάτων, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις.

Η αναγνώριση των τάσεων αυτών και η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των τουριστικών μονάδων, με γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος και την αρχή της αειφορίας, καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση της Πράξης «Πράσινος Τουρισμός»

 

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι τουριστικές μονάδες για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα.

2) Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

3) Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την 01.01.2009.

4) Η Επιχείρηση δεν έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.

5) Η επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει έντασηενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομέναεκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

6) Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική

7) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.

8) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχει καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην παράγραφο 4.4.2 του παρόντος Οδηγού.

9) Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά τοοικονομικό έτος 2009.


  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 

adobeΑποδοχή Πρακτικού 30 της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της

πράξης «Πράσινος Τουρισμός» και έγκριση τροποποιήσεων/απεντάξεων επενδυτικών σχεδίων στο

πλαίσιο της πράξης «Πράσινος Τουρισμός»Νέο 21.10.2014_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

adobeΚΥΑ Τροποποίηση Οδηγού_10_2014 με ΑΔΑ

adobeΦΕΚ Τροποποίησης Οδηγού_15_10_2014ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

13.01.2014 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.01/166/8.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 917/2013) και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός», ήτοι έως 29.05.2014

adobeΠαράταση Πράσινος Τουρισμός

adobeΦΕΚ 3375Β_31_12_2013ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

11.9.2013  Χρήσιμες Οδηγίες Υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, Αιτημάτων Τροποποίησης, Ενδιάμεσης και Τελικής Πληρωμής (Ολοκλήρωση έργου) 

wordΟδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων Μετά την Τροποποίηση του ΟδηγούΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

22/04.2013 Πράσινος Τουρισμός-Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος

wordΤροποποιημένος Οδηγός

winzipΠαραρτήματα Τροποποιημένου ΟδηγούΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

27.11.2012 Οδηγίες Συμπλήρωσης & Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης για την Υποβολή των Αιτημάτων Τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Εωισχύσεων(ΠΣΚΕ) για τους διακιούχους της Πράξης "Πράσινος Τουρισμός"

adobeΔικαιολογητικά αιτημάτων τροποποίησης

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ


Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων


adobeΟδηγίες Συμπλήρωσης Αιτημάτων Τροποποίησης στο ΠΣΚΕ 


ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

28.05.2012 Έντυπα και Ενημερωτικό Υλικό αιτημάτων επαλήθευσης για τους δικαιούχους της Πράξης "Πράσινος Τουρισμός"

wordΑίτημα Ελέγχου Εξωσυστημικά


wordΧρήσιμες Οδηγίες για την Ολοκλήρωση των επενδύσεων


wordΥπόδειγμα βεβαίωσης εξοπλισμού


wordΥΔ περί απώλειας παραστατικούΝΕΟ_08_10_2015_Πινακίδα Δημοσιότητας

adobeΠροδιαγραφές ΣηματοδότησηςΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά και Ενημερωτικό Υλικό για την λήψη προκαταβολής για τους δικαιούχους της Πράξης "Πράσινος Τουρισμός"

 

adobeΔικαιολογητικά λήψης προκαταβολής


wordΣχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να λάβετε υπόψη


wordΠαρακράτηση Φορολογικών και Ασφαλιστικών οφειλών δικαιούχων


wordΥπόδειγμα Εγγυητικής


wordΥπόδειγμα ΥΔ  de minimis


excelΑθεώρητο Τιμολόγιο Επιχορηγήσεων


adobeΔιευκρινίσεις για τον έλεγχο σώρευσης ενισχύσεων De MinimiswordΥπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για λήψη προκαταβολής


excel Αποτελέσματα Προγράμματος « Πράσινος Τουρισμός»


-- Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.03.2011--

wordΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (Ε.Π.Α.Ε.).


word Οδηγός Πράξης "Πράσινος Τουρισμός"


winzip Παραρτήματα


word Επιλέξιμοι ΚΑΔ Πράσινος Τουρισμός


adobe 14 / 12 / 2010 - ΦΕΚ Πράσινος Τουρισμός

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου

                                       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ»

 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις  03/09/2012 είναι πλέον διαθέσιμα τα αιτήματα ελέγχου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) για τo πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός».

Υποβολή αιτημάτων ελέγχου στον πράσινο Τουρισμό μέσω ΠΣΚΕΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Ημερίδα ενημέρωσης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και των Τουριστικών Καταλυμάτων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ την Τετάρτη 26-1-2011 και ώρα 17.30 στην αίθουσα του εκδηλώσεων της Βασικής Βιβλιοθήκης στο  Καρπενήσι.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Ημερίδα ενημέρωσης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και των Τουριστικών Καταλυμάτων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ, την Δευτέρα 24-1-2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του « ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΊΟΥ» στο Γαλαξίδι.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Ημερίδα ενημέρωσης των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και των Τουριστικών Καταλυμάτων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, με τη συνεργασία του Συλλόγου Ξενοδόχων Καμένων Βούρλων την Παρασκευή 21-1-2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΑΛΜΑ στα Καμένα Βούρλα.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τους εμπλεκομένους στην τουριστική διαδικασία και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων .

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, και το Επιμελητήριο Βοιωτίας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης που αφορά υφιστάμενες Ξενοδοχειακές  επιχειρήσεις και ξενοδοχειακά καταλύματα,  στις 20/1/2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Πρώην Δημοτικού Συμβουλίου ( Παλιό Δημοτικό Σχολείο)  στην Αράχωβα.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Ημερίδα ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ τη Δευτέρα 17-1-2011 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Εύβοιας στη Χαλκίδα.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις

word Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις