Δελτίο Τύπου 18 Μαϊου  2010

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ    ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Ημερίδα ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ την Τρίτη 18-5-2010 και ώρα 7 μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την παρουσίαση του Προγράμματος πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΔΙΑ και Γενικός Γραμματέας του ΕΦΕΠΑΕ κ. Λουκάς Καράντζαλης και ο Διευθυντής της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Καργιώτης Ιωάννης. Το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο Πρόεδρός του και μέλος του ΔΣ της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Ευάγγελος Μυταράς.

Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος για όλες τις παραμέτρους υλοποίησης του Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 και να απαντηθούν σχετικά τους ερωτήματα.

To πρόγραμμα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει παραγωγική αλυσίδα.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει μεταξύ των άλλων :

  • να έχουν συμπληρώσει τρείς πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
  • να είναι ατομικές ή να διαθέτουν νομική μορφή (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, ΑΕ) και να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας,
  • να απασχολούν κατά τα έτη 2008 και 2009 από 0 έως 50 άτομα (εκφρασμένα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) και να έχουν κύκλο εργασιών/ετήσιο ισολογισμό έως 10 εκ. €,
  • να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας άδεια λειτουργίας ή νόμιμη απαλλαγή από αυτήν
  • να μην είναι προβληματικές.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000,00 € έως 200.000,00 €.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 35% έως και 45% ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.

Το πρόγραμμα ενισχύει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, ενσωμάτωσης προτύπων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κ.λ.π. χρηματοδοτώντας δαπάνες για την διαμόρφωση/κατασκευή/επέκταση κτηρίων και χώρων παραγωγής, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, την αγορά μεταφορικών μέσων(πλην επιβατικών), την πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια, την αγορά τεχνογνωσίας και την εκπόνηση μελετών & παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης με βάση τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός καθώς και στους συνεργαζόμενους με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι 25η Μαϊου 2010 και η καταληκτική ημερομηνία η 18η Ιουνίου 2010.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Η ελάχιστη ιδία συμμετοχή ανέρχεται σε 25% επί του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού ενώ υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού ανάλογα και με το ποσοστό χρηματοδότησης(επιχορήγηση) του έργου.

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% της δημόσιας χρηματοδότησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.gr, www.antagonistikotita.gr και www.ggb.gr , καθώς επίσης τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ και τις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

                                      

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  της ΑΝ.ΔΙΑ

 Λουκάς Καράντζαλης