Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

"Πράσινη Επιχείρηση 2010"

  Δράση 

neo

Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς υπέγραψε την Πέμπτη 29/5/2014 την απόφαση τροποποίησης της υπ’αριθμ. Φ/Β.20/1/4607/458/30-4-2010 Υ.Α. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση «Πράσινη Επιχείρηση 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως προς το κεφ. 14.7 του Οδηγού του Προγράμματος (Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου).(Ημερομηνία απόφασης & ανάρτησης στη Διαύγεια 29/5/2014).

Απόφαση
 «Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράµµατος "Πράσινη Επιχείρηση 2010" του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013» ως προς την προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων των ∆ικαιούχων»neo02_03_2015_Πινακίδες_Δημοσιότητας

Επικαιροποιημένες Προδιαγραφές Σηματοδότησης

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/5/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/6/2010
Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€

Περίληψη

Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Γενικός σκοπός του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:

Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µεταποιητικών επιχειρήσεων

Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών

Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα

Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές (βλέπε παράγραφο 6.2). Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων της µίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράµµατος, απορρίπτονται όλες (εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον υπάρχει απόρριψη για χρηµατοδότηση προηγούµενης πρότασης που υποβλήθηκε από την επιχείρηση).

Επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ (για τον ορισµό της ΜΜΕ βλ. Παράρτηµα Ι του Παρόντος Οδηγού).

Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις

  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 


ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

excelΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ


winzip ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

winzipΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1

winzipΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2

winzipΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 3

winzipΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α΄

winzipΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Β΄


wordΈντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων


word Πρόοδος Υλοποίησης Έργου


adobe ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΦΕΠΑΕ 5-8-2011 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


adobe ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


adobe Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα


adobe Συγκρότηση Επιτροπής


word ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ


adobe ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΡΕΥΣΗΣ DE MINIMIS


word Πράσινη Επιχείρηση 2010 - Αξιολόγηση


word ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010'' (Εκδοση ΕΦΕΠΑΕ 12-2010)


adobe Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προγράμματος


word Εγχειρίδιο Διαδικασίας Αξιολόγησης Κρατικών Ενισχύσεων


adobe ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2-5-2011


adobe Oργανωτικά θέματα Αξιολόγησης


adobe ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2-5-2011


adobe ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


adobe ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


adobe ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


adobe ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_(ΕΚΔΟΣΗ_30_4_2010)


adobe ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


adobe ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


adobe ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου

Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης της λειτουργίας της παραγωγικής τους διαδικασίας.

.Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται από 25-05-2010 μέχρι 18-06-2010 όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη.

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Λαμία  26/5/2010 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Όθωνος 3 Λαμία.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης


Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης της λειτουργίας της παραγωγικής τους διαδικασίας.

.Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται από 25-05-2010 μέχρι 18-06-2010 όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη.

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Βοιωτίας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Θήβα  25/5/2010 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Δίρκης 20.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης


Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης της λειτουργίας της παραγωγικής τους διαδικασίας.

.Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται από 25-05-2010 μέχρι 18-06-2010 όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη.

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Ευρυτανίας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Καρπενήσι  20/5/2010 και ώρα 19.00 στην αίθουσα της Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου, στο Καρπενήσι.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης


Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης της λειτουργίας της παραγωγικής τους διαδικασίας.

.Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται από 25-05-2010 μέχρι 18-06-2010 όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη.

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας  και το Επιμελητήριο Εύβοιας με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Χαλκίδα  19/5/2010 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο κτίριο της Νομαρχίας, Λεωφόρος Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης


Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝΔΙΑ είναι φορείς διαχείρισης για την Στερεά Ελλάδα του Ειδικού Προγράμματος « ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προκηρυχτεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» που έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης της λειτουργίας της παραγωγικής τους διαδικασίας.

.Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται από 25-05-2010 μέχρι 18-06-2010 όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη.

Για το λόγο αυτό η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Φωκίδας , διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης των εν δυνάμει δικαιούχων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Άμφισσα 18/5/2010 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας, Πλατεία Κεχαγιά Άμφισσα.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


 

 Σχετική Αρθρογραφία