Δελτίο Τύπου 30 Νοεμβρίου  2010

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

« ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

Ημερίδα ενημέρωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ την Τρίτη 30-11-2010 και ώρα 18.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Άμφισσα.

Την παρουσίαση του Προγράμματος πραγματοποίησε ο Διευθυντής της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Καργιώτης Ιωάννης και ο κ. Αστρακάς Στυλιανός, Υπεύθυνος Δράσης. Το Επιμελητήριο Φωκίδας εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μυταράς.

Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος για όλες τις παραμέτρους υλοποίησης του Προγράμματος ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ και να απαντηθούν σχετικά τους ερωτήματα.

Η ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.

Το πρόγραμμα  αποσκοπεί  στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Το πρόγραμμα ενισχύει :

Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.

Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων

Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.

Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωση / αξιοποίηση απορριμμάτων, παραπροϊόντων κλπ.

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,

Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:

  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αναφέρονται στον Οδηγό του προγράμματος.
  • Νέες και υπό σύσταση (start –up) μικρές , πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αναφέρονται στον Οδηγό του προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος για την Περιφέρεια στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 15.000.000,00  € (Συνολικός Π/Υ για όλη τη χώρα είναι 200.000.000,00€  140.000.000,00€ για τις υφιστάμενες μικρές πολύ μικρές επιχειρήσεις  40.000.000,00€ για τις  υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και 20.000.000,00€ για νέες και υπό σύσταση  ανεξαρτήτου μεγέθους  επιχειρήσεις.).

Το πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από   το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΤΠΑ).

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ( επιχορήγηση) για την Στερεά Ελλάδα είναι: για τους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας 35% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ για τις μεσαίες είναι 25%  και για τους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας 40% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ για τις μεσαίες είναι 30%.

Οι προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  από 29-07-2010 μέχρι 20-12-2010 μέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonisikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseiw.gr/mis, και www.efepae.gr

και πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή ( ένα αντίγραφο) , το αργότερο σε επτά (7) ημέρες ( ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην ΑΝ.ΔΙΑ και στα σημεία που αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να βρουν τον Οδηγό και τα έντυπα του προγράμματος στο δικτυακό τόπο της ΑΝ.ΔΙΑ www.andia.gr, στους παραπάνω δικτυακούς τόπους καθώς επίσης και τις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες.

                                      

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  της ΑΝ.ΔΙΑ

 Λουκάς Καράντζαλης