Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική | ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"
"Εκσυγρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών"

 

  Δράση 

neo27-09-2016_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Αρχείο 

29-02-2016_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Αρχείο
29-12-2015_Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού Προγράμματος

Αρχείο


 


23_06_2015_Απόφαση Παράτασης Προγράμματος

ΑρχείοΤροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» & Παράταση της ολοκλήρωσης έργων

Απόφαση Τροποποίσησης Οδηγού_Παράταση Ολοκλήρωσης Έργων


 

 


Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα "ΕΧΕΟΜ"

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος ΕΧΕΟΜ-Απόρριψη Προτάσεων-Συνέχιση Αξιολόγησης


 


 

neo08_10_2015_Πινακίδα_Δημοσιότητας

 

Επικαιροποιημένες Προδιαγραφές Σηματοδότησης


 


 

Ορισμός Αξιολογητών Προγράμματος ΕΧΕΟΜ

Τροποποίηση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων ΕΧΕΟΜ

Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικής Υποβολής

Παράταση Προθεσμίας Ηλεκτρονικής Υποβολής

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

 Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον

1.    Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ-ΕΠΑΕ

2.    Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

3.    Φορείς Διαχείρισης: ΕΥΔ-ΕΠΑΕ & ΕΦΕΠΑΕ

4. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/03/2012.

5.    Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€ (τα 10.000.000 € κατανέμονται για
τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις
όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7α και, 7β του Ν. 3887/2010 και
τα υπόλοιπα 20.000.000 € για τις νέες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή
του Ν. 3887 (30/9/2010) με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν
υπό τη μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε.)

Για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος αντιστοιχεί Δημόσια Δαπάνη ποσού 4.500.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

6.    Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις:

Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.

Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-

επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και

δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας,

αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.

Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.

Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων

εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης

τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών  διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής.

7.    Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:


Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς

χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι

οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά

τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από

τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2

παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010.


Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς

χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι

οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»(Παράρτημα VII),

έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010  και μέχρι την ημερομηνία

προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.

Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν  μετά την εφαρμογή του

Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι  εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.  

Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους  τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών.

Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν

μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και 

δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

(Παράρτημα VII). Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν

εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας  επιχορήγησης.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού

νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση

καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια

διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

8.    Προϋπολογισμός Έργων


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από €30.000 μέχρι €180.000.

Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 €

ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα .

9.    Δημόσια Χρηματοδότηση - Χρηματοδοτικό Σχήμα

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
    • Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 €
    • Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό
    Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008
    (άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).
Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα
καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.
Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των
μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).
Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του
20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

10.    Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης

με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν

την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

11.    Επιλέξιμες Ενέργειες – Επιλέξιμες Δαπάνες
    Δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό DE MINIMIS (Ποσοστό επιδότησης 70%)

α.   Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων  στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης.
β.   Επενδύσεις σε πάγια.
γ.   Αγορά οικοπέδου
δ.  Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης Ενέργειας
ε.  Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα  κλπ.
στ. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.
ζ.  Άυλες δαπάνες

Δαπάνες σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό  (άρθρα 14, 19,40) (Ποσοστό από 25% έως 45%)

α. Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του     περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που  απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του     περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι   ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου. (άρθρο 19)
β.    Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με     αναπηρία (ΑΜΕΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40).
γ.    Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό  σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια     διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος )     για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14). πχ ενοίκια,     συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας,     υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας     επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:


α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος
β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης
στο πρόγραμμα

 

 

  Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:


Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:


Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς

χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι

οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

(Παράρτημα VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά

τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από

τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2

παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010.


Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)

 

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς

χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι

οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»(Παράρτημα VII),

έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010  και μέχρι την ημερομηνία

προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.

Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν  μετά την εφαρμογή του

Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι  εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ. 

 

Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους  τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών.

Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν

μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και 

δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης»

(Παράρτημα VII). Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν

εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας  επιχορήγησης.

 

Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

 

Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού

νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση

καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια

διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Οδηγός Προγράμματος - Σχ. Έγγραφα 

 

neoΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οδηγός Υλοποίησης

Έντυπα Τροποποιήσεων

Αίτημα αλλαγής έδρας

Αίτημα αλλαγής εταιρικής-μετοχικής σύνθεσης

Αίτημα αλλαγής νομικής μορφής ή και επωνυμίας

Αίτημα αλλαγής νομίμου εκπροσώπου

Αίτημα αλλαγής τόπου εγκατάστασης

Αίτημα αλλαγής υπευθύνου έργου

Αίτημα αλλαγής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου-προμηθευτή

Αίτημα αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος

Αίτημα παραίτησης

Αίτημα παράτασης

Έντυπα ολοκλήρωσης

Αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης-ενδιάμεση

Αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών-τελική


Έντυπο Υποβολής Αντιρρήσεων

 ΥΛΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 4

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 5

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 6

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 7

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 8

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ


 adobeΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ 18-7-2012


wordΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18-7-2012


adobeΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΧΕΟΜ


wordΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


adobeΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ


wordΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


winzipΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ


adobe ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


adobe ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


adobe ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ


adobe

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


adobe

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ


 

  Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης 

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 12_13.09.2016

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 11_01.07.2016

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 10_23.03.2016

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 9_09.02.2016

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 8_02.12.2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 7_24.09.2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 6_21.05.2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 5_17.02.2015

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 4_15.10.2014

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 3_07.07.2014

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 2_28.04.2014

Αρχείο

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 1_19.12.2013

Αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εκδηλώσεις - Δελτία Τύπου 

Η ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το Επιμελητήριο Βοιωτίας, Παράρτημα Θήβας διοργάνωσαν με επιτυχία ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»,

την Παρασκευή 17-2-2012 και ώρα 18.30 στη Θήβα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το Επιμελητήριο Βοιωτίας διοργάνωσαν με επιτυχία ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος:

«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»,

την Πέμπτη 9-2-2012 και ώρα 18.30 στη Λιβαδειά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30, στη Λαμία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Φθιώτιδος, Όθωνος 1.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας και την Αναπτυξιακή Εύβοιας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, στη Χαλκίδα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΒΕ Εύβοιας, Βενιζέλου 12.

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Αναπτυξιακή Διαχειριστική (ΑΝ. ΔΙΑ) Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και τον Δήμο Αγράφων, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση από τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013:

«Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

 Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και τα κάτωθι προγράμματα:

1.«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»,

2.«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 19:00, στην Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας, στην αίθουσα Δημοτικού Σχολείου.

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας , σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1) «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2) «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3) «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρισκόταν σε Δημόσια Διαβούλευση έως 17/6/2011.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου και ώρα 19:30, στο Καρπενήσι, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ν. Τσιαμπούλα .

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας σε συνεργασία με την ΑΝ. ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας, διοργανώνουν ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

1)      «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που αφορά επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία,

2)      «Εναλλακτικός Τουρισμός», που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού (αθλητικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, γαστρονομικός, υγείας κι ευεξίας κ.α.). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε προδημοσίευση.

3)      «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» που αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου και ώρα 19:00, στην Άμφισσα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά).

adobeΔείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

weblinkΔείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου

 

 

  Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις

 

adobeΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ