Προσθήκη ΑρχικήςΠροσθήκη ΤρέχουσαςΜοιράσου τη ΣελίδαEmail την Σελίδα
Back to Top
ΕΣΠΑ 2007-2013
Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
ΕΠΑΝ ΙΙ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
StartupGreece.gov.gr | Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά

 

prokiriksis


bannerepanek5b

eu in my region 1

ΕΥΔ ΕΠΑΕ
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε
Περιφερεια Στερεάς Ελλάδας
Επιμελητήριο Βοιωτίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Επιμελητήριο Φωκίδας

epimelitirio eyritanias

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία Νέα | Ανακοινώσεις

Βρίσκεστε εδώ : Αρχική | Πολιτική Ποιότητας
Εκτύπωση E-mail

Πολιτική Ποιότητας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (AΝ.ΔΙΑ) δραστηριοποιείται ως υπεργολάβος – εταίρος μίας κεντρικής μονάδας ονομαζόμενη «ΕΦΕΠΑΕ» (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα’’ και “Επιχειρηματικότητα” του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο εποπτεύεται από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Η ΑΝ.ΔΙΑ αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία επιτυχούς συνεργασίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ και προσβλέπει, δεσμεύοντας σε αυτό τη διοίκηση, το προσωπικό και τους συνεργάτες της, στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον ΕΦΕΠΑΕ, τις Αρμόδιες Αρχές, τους Επενδυτές και το σύνολο των πολιτών και των δυνάμεων της κοινωνίας, με σκοπό την ανταγωνιστικότητα, τη σύγκλιση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, η κατανόηση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων και η διαρκής ικανοποίηση των απαιτήσεων, τόσο των επενδυτών όσο και των αρμοδίων αρχών, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας με αυτούς, αποτελεί απαρέγκλιτη προτεραιότητα και τη βασική αποστολή της ΑΝ.ΔΙΑ που διέπει όλη τη φιλοσοφία λειτουργίας της.

Εγγύηση για την εκπλήρωση των στόχων της ΑΝ.ΔΙΑ είναι η εμπειρία, η τεχνογνωσία, το ήθος, η αποτελεσματικότητα, η ευρωστία, η κοινωνική – αναπτυξιακή συνείδηση και η επιχειρηματικότητα των εταίρων της, της ομάδας έργου, των στελεχών και των συνεργατών της.

Προκειμένου η ΑΝ.ΔΙΑ να επιδείξει συνέπεια προς τις ανωτέρω δεσμεύσεις της μεριμνά, ώστε μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθοδολογιών,
    να αφουγκράζεται τις ανάγκες και προσδοκίες των επενδυτών, του ΕΦΕΠΑΕ και της Αναθέτουσας Αρχής.
    να ενημερώνεται σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της.
    να ενεργεί συστηματικά και αποτελεσματικά δίνοντας έμφαση στα συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχει η δράση της για κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΑΝ.ΔΙΑ έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και τη διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του Συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και υπηρεσιών της εταιρείας, σε κάθε επίπεδο και σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων της.  

Στα πλαίσια του εν λόγω Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, έχουν αναγνωριστεί οι διεργασίες λειτουργίας της ΑΝ.ΔΙΑ και έχουν καθιερωθεί κριτήρια και προδιαγραφές, τα οποία απορρέουν από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΣΠΑ και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. (κυρίως των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ΕΦΕΠΑΕ και των σχέσεων τόσο με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και τους Δικαιούχους των Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ όσο γενικότερα με τους φορείς προκήρυξης δράσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις απαιτήσεις -ι στόχους που θέτει η ίδια η εταιρεία για τον εαυτό της.

Οι αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα που τίθενται από την ΑΝ.ΔΙΑ αναλύονται διεξοδικά στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και συνοψίζονται, σε γενικές γραμμές, στα εξής:
•    την διαχείριση και την εκτέλεση αντίστοιχα των έργων κρατικών ενισχύσεων (πράξεων
των δικαιούχων επιχειρήσεων) του ΕΠΑνΕΚ (και γενικότερα του ΕΣΠΑ 2014-2020) που έχει αναλάβει,
•    τη συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίας,
•    την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών,
•    διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση, αξιολόγηση και επαγγελματική επάρκεια του προσωπικού,
•    επάρκεια σε πόρους και υποδομές
•    εστίαση στον πελάτη

•    την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του με το θεσμικό πλαίσιο,
•    την παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στις Αρμόδιες Αρχές,
•    την εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του έργου του

•    τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.

Ο βαθμός επίτευξης των θεσπισμένων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα παρακολουθείται μέσω συγκεκριμένων και μετρήσιμων Δεικτών Ποιότητας, με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας. Τα εν λόγω δεδομένα εξετάζονται και αξιολογούνται από την Ανώτατη Διοίκηση στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Εφόσον, δε, απαιτείται, προτείνονται και τίθενται σε εφαρμογή πολύ συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες και αυτές παρακολουθούνται και μετρούνται ως προς τα αποτελέσματά τους.

Η Πολιτική Ποιότητας της ΑΝ.ΔΙΑ αφορά σε όλα τα επίπεδα και τις λειτουργίες της. Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη της γνωστοποίησης αυτής της πολιτικής προς πάντα ενδιαφερόμενο και κυρίως της εξασφάλισης της εφαρμογής της.

Η Ανώτατη Διοίκηση της ΑΝ.ΔΙΑ, το προσωπικό και οι συνεργάτες της έχουν κατανοήσει, αποδεχτεί και συναισθάνονται πλήρως, πως η ικανοποίηση των επενδυτών, του ΕΦΕΠΑΕ και της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι αυτών, υλοποιείται μέσω της αταλάντευτης, διαρκούς και καθημερινής προσήλωσης και συμμόρφωσης σε όλες τις διαδικασίες και προδιαγραφές που θέτει το σύστημα ποιότητας της εταιρείας. Και στην κατεύθυνση αυτή προσανατολίζουν την καθημερινή τους πρακτική.
                                                                      
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ